Европейски схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Двете програми са финансирани от Държавен фонд „Земеделие“ и са с цел: безвъзмездно  предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в детските градини.

Чрез приложението им постигаме:

  • подпомагаме и осигуряваме разнообразие в ежедневното  хранене;
  • повишаваме знанията на децата за значението на млякото, плодовете и зеленчуците;
  • повишаваме знанията на децата за растежа на здравия и активен детски организъм;
  • утвърждаваме важни здравословни принципи в храненето, като полагаме  основите на здравословния  начин на живот.

 

Проект BG05M2ОP001-3.005-0004

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
www.mon.bg/bg/100788

Проектът обезпечава финансово:

– допълнителната  работа по български език и литература с деца, на които майчиния език не е българският език;

– изплащането на месечни такси на деца от социално слаби семейства посочени от АСП;

– един допълнителен щат /непедагогически персонал/ помощник-възпитател за работа с деца със СОП и с деца в риск;

– подготовката на педагогически специалисти за провеждане на скрининг тест  с деца на възраст от 3 до 3 г. и 6 м.

 

Проект за подпомагане на физическата култура и спорт и определяне на диференцирани размери на парични средства – финансира се от МОН всяка финансова година съгласно ПМС 129. Проект е за предоставяне на средства за подпомагане физическото възпитание и спорта.

 

Pages: 1 2

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • Twitter
  • RSS